STRONA CMENTARZA PARAFIALNEGO W SERWISIE GROBONET

Wyszukiwarka osób pochowanych


Opłat cmentarnych można dokonywać na konto bankowe o numerze:

06 1020 5242 0000 2202 0406 2618

W tytule wpłaty należy podać:

imię nazwisko osoby zmarłej, datę urodzenia i śmierci


WYKAZ OPŁAT – ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU CMENTARZA PARAFIALNEGO

LP. RODZAJ GROBU OPŁATA POKŁADNA
NA 20 LAT
PROLONGATA
NA 20 LAT
REZERWACJA TERENU
NA OKRES 20 LAT
1 Jednomiejscowy dziecięcy do lat 6 0 0
2 Zwykły ziemny jednomiejscowy 400 zł 400 zł 400 zł
3 Zwykły ziemny podwójny 800 zł 800 zł 800 zł
4 Murowany jednomiejscowy 1000 zł 1000 zł 400 zł
5 Murowany podwójny lub rodzinny 2000 zł 2000 zł 800 zł
6 Zwykły ziemny – urna 200 zł 200 zł 200 zł
7 Murowany na urnę 500 zł 500 zł 400 zł
8 Murowany wielournowy 1000 zł 1000 zł 800 zł
9 Opłata roczna na utrzymanie cmentarza 30 zł od każdego grobu

 

Wjazd na cmentarz w związku z wykonaniem określonych prac budowlanych należy poprzedzić uiszczeniem opłaty w wysokości 100 zł.
Klucze do bramy cmentarza dostępne są u Pana Marka (tel. 781 432 872). Proszę zgłosić chęć wjazdu na teren cmentarza z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
Opłata za wjazd może być dokonywana gotówką podczas udostępniania wjazdu na cmentarz i potwierdzana jest dokumentem KP.

Opłata pokładna za tzw. „dochowanie” do istniejącego grobu wynosi 200 zł (bez względu na rodzaj grobu). Opłata nie jest równoznaczna z prolongatą.

Pokładne – opłata za wykorzystanie miejsca na cmentarzu wnoszona w momencie pochówku na okres 20 lat.

Prolongata – opłata za przedłużenie prawa do grobu wnoszona po upływie 20 lat od ostatniego pochówku, na okres kolejnych 20 lat.

Rezerwacja – opłata za zarezerwowanie konkretnego miejsca na cmentarzu wnoszona na okres 20 lat.


REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO W MIŁOSZYCACH

Cmentarz jest miejscem świętym, miejscem wiecznego spoczynku naszych zmarłych i miejscem modlitwy za nich. Ma charakter sakralny. Powinien być otoczony religijną czcią i szacunkiem oraz szczególną troską. Na cmentarzu należy zachować powagę, ciszę i porządek.

Celem zapewnienia należnej czci zmarłym i zachowania powagi miejsca oraz dla zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego powierza się cmentarz wraz z jego urządzeniami szczególnej trosce przebywających na jego terenie zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

 1. Cmentarz jest własnością Parafii pod wezwaniem Świętego Mikołaja w Miłoszycach i służy wszystkim jej parafianom.
 2. Cmentarzem zarządza proboszcz parafii, a bezpośrednio w jego imieniu nadzór nad cmentarzem sprawuje Rada Parafialna Parafii pod wezwaniem Świętego Mikołaja w Miłoszycach.
 3. Sprawy związane z pochówkiem zmarłych oraz innymi czynnościami wykonywanymi na cmentarzu należy załatwiać w kancelarii parafialnej.
 4. Za korzystania z cmentarza pobierane są opłaty cmentarne przeznaczone na utrzymanie cmentarza. Opłaty te uiszcza się u upoważnionych przedstawicieli Rady Parafialnej. Pobrane opłaty są przechowywane na subkoncie parafialnego konta bankowego, stanowiąc tzw. fundusz cmentarny. Dokonujący tych opłat otrzymuje potwierdzenie dokonanej wpłaty, które należy przechowywać przez okres 20 lat. Możliwa jest także płatność przelewem. W przypadku płatności przelewem należy dostarczyć dowód wykonania przelewu.
 5. Opłaty cmentarne (za miejsce na cmentarzu) są zgodne z cennikiem opłat cmentarnych. Wysokość opłat jest określona w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu [patrz powyżej].
 6. Opłaty „pokładne” wznawia się po 20 latach. Opłaty te dotyczą zarówno grobów ziemnych jak i murowanych.
 7. Przez grób ziemny rozumie się grób, który nie jest murowany, stanowiący dół, do którego chowa się trumnę ze zwłokami i zasypuje ziemią wydobytą z wykopu.
 8. Przez grób murowany rozumie się dół, w którym boki grobu są murowane.
 9. Jeżeli po 20 latach opiekun grobu nie dokona dalszego przedłużenia rezerwacji poprzez złożenie opłaty, to jest to traktowane jako rezygnacja z dalszego korzystania z grobu i miejsce może być użyte do ponownego pochówku.
 10. Usytuowanie grobu i jego wymiary muszą być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza.
 11. Opiekun grobu jest obowiązany do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia.
 12. Powierzchnia zajmowanego grobu nie może przekraczać maksymalnej powierzchni zajęcia podanej w planie zagospodarowania cmentarza.
 13. Należy uzyskać zgodę zarządcy cmentarza na wykonanie prac przy grobach, nagrobkach, grobowcach i w ich otoczeniu. Wykonawca prac na cmentarzu musi posiadać zgodę zarządcy cmentarza na jej wykonanie. Należy zadbać o uprzątnięcie miejsca po wykonanych pracach. Nie dopuszcza się usuwania odpadów poza ogrodzenie cmentarza.
 14. Ekshumacja zwłok lub szczątków jest dopuszczalna zasadniczo w okresie od 15 października do 15 kwietnia.
 15. Zakazuje się samowolnej zmiany wystroju cmentarza, a w szczególności:
  • usuwania i sadzenia zieleni wysokiej,
  • usuwania zabytkowych pomników,
  • umieszczania ławek,
  • wykonywania betonowych podestów przy grobie.
 16. Na cmentarzu zabrania się:
  • zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca, picia alkoholu, palenia papierosów, używania środków odurzających, zanieczyszczania, ingerowania w obce nagrobki,
  • wjazdu i poruszania się pojazdami mechanicznymi bez zgody zarządcy cmentarza,
  • zanieczyszczania terenu wokół grobów, niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych,
  • wprowadzania zwierząt (nie dotyczy psów będących przewodnikami).
 17. Odpady i śmieci (tylko cmentarne) powinny być składowane jedynie w wyznaczonym na ten cel miejscu.
 18. Pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz ze starego pomnika powinien być wywożony poza teren cmentarny na koszt wykonawcy.
 19. Zarządca cmentarza parafialnego nie wykonuje usługi koszenia chwastów i trawy pomiędzy grobami.
 20. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, warunków atmosferycznych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru.
 21. Ubezpieczenie grobów, nagrobków, grobowców leży w gestii opiekuna grobu.
 22. Każdego roku należy dokonać obowiązkowej opłaty na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem cmentarza (m. in. wywóz śmieci, koszenie trawy, prace porządkowe).

LOKALIZACJA CMENTARZA